جهت ورود به پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت سبز از لینک های ذیل استفاده نمایید

جهت ورود نیاز به هیچگونه اطلاعات و رمز عمور نمی باشد

آغاز مراسم: ساعت 14:00 به وقت تهران

ورود به همایش با زبان اصلی (آپارات) ورود به همایش با ترجمه (آپارات) ورود به همایش با زبان اصلی (twich) ورود به همایش (اینستاگرام) دریافت گواهی بین المللی همایش

گواهی بین المللی مراسم حداکثر تا 7 روز کاری پس از برگزاری همایش به آدرس پست الکترونیکی درخواست کنندگان لینک فوق، ارسال می گردد. در صورتی که تا 7 روز کاری ایمیلی دریافت نکردید با دبیرخانه تماس حاصل نمایید

درباره همایش

انسان امروزین با مسائل بنیادینی مواجه است که برخی از آنان مشخصه دوران معاصر و از ویژگی های منحصر بفرد روزگار ما محسوب می گردد. در این میان، می توان به بحران زیست محیطی اشاره داشت که پیامد آن در گرمایش زمین، آلودگی و تخریب طبیعت قابل ردیابی است، و همچنین بحران اجتماعی را ذکر نمود که مشخصه آن در خشونت های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و همچنین فقر قابل مشاهده است. جالب توجه این است که این دو در نسبتی با هم در حال حرکت هستند.
این نسبت، انسان معاصر را در یک فرایند حلقوی زندانی کرده است و این زندان حاصل عملکرد خود اوست. بنای دیوارهای این زندان بر اساس سبک زندگی مصرفی او و تغییرات اقلیمی بنا شده است و تحریک هریک از این بناها، دیگری را مستحکمتر می کند. این زندان حلقوی، همانگونه که تاکید گردید در ابعاد بحران زیست محیطی، همچون آلودگی هوا، آب، خاک و انهدام گونه های گیاهی و حیوانی، و ابعاد اجتماعی همانند خشونت و فقر بر مردم پدیدار می شود. از آنجا که این بحران، کلیه دستاوردهای بشر در دوره های متعدد تاریخی را تحت الشعاع خود دارد، به یک مسئله فلسفی نیز بدل شده است. بدین دلیل، بحران زیست محیطی معاصر، صرفا بعنوان یک موضوع زیست محیطی یا تکنولوژیکی و یا اجتماعی تحلیل نمی شود، بلکه در چارچوب یک مسئله فلسفی ظهور می یابد.
به جهت آگاهی نسبی حاکم بر جامعه، نسبت به بحران زیست محیطی موجود و آثار اجتماعی- اقتصادی و بهداشتی آن، ضرورت تمرکز بر استدلال وجود چنین بحرانی را کمرنگتر از سابق نموده است.
بشر معاصر عادت به اتخاذ رویکرد فنآوری محور(از قبیل فن آوری سبز، هوش مصنوعی و...) برای خروج از بحرانهایش دارد. تجربه سه دهه اخیر حکایت از این امر دارد که خود فن آوری یکی از مشخصه های ایجاد این بحرانها محسوب می گردد. بدین جهت زمان آن فرا رسیده است که علاوه بر توجه به علم و فنآوری، مسئله توسعه پایدار و راهکارهای خروج از بحران زیست محیطی با توجه به ظرفیت خود انسان باز تعریف گردد. بدین معنا که علاوه بر رویکرد تکنولوژی محور، رویکردی انسانی نیز برای خروج از بحران ذکر شده مطرح است که در این رویکرد، ظرفیت وجودی خود انسان مورد جستجو است. شاید بنظر این رویکرد سنتی آید، اما با کمی تامل، نوین بودن آن مشخص می گردد.
در همین راستا پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز در کنار درک اهمیت دانش و فناوری برای خروج از بحران زیست محیطی معاصر که به مسائل اجتماعی و بهداشتی و سیاسی نیز تبدیل شده است، در نظر دارد تا این دوره از کنفرانس بر ظرفیت وجودی خود انسان تمرکز جدی تری نماید و نوین بودن این نوع از کشف ظرفیت بشری را شفاف تر کند.

نحوه برگزاری همایش

انجمن مدیریت سبز ایران و بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران از سال 1395 به جهت کاهش مصرف منابع که عامل جدی تولید زباله محسوب می گردد و همچنین کاهش میزان انتشار گاز های گلخانه ای، تغییر درسبک برگزاری کنفرانس های خود را در دستور کار داشته است. اینک به جهت شیوع بیماری کووید 19 این تغییر سبک و رویکرد، شتابی جدی تر بر خود گرفته است. در همین راستا این دوره از کنفرانس در تداوم سایر دوره ها، بطور مجازی برگزار خواهد شد.

سخنرانان

سخنرانان بین المللی

Speaker 1

Wolfgang Neumann

بنیانگذار و رئیس بنیاد جهانی انرژی

Speaker 2

Ulrike Rabmer-Koller

رئیس سابق اتحادیه سازمان های کوچک و متوسط اروپا

Speaker 3

Kari Aina Eik

دبیر اجرایی شهرهای پایدار هوشمند سازمان ملل

Speaker 4

Dr. Christine Lemaitre

رئیس شورای ساختمان پایدار آلمان

Speaker 5

Dr. Kristian Mjoen

رئیس مرکز توسعه پایدار شهرهای سازمان ملل در نروژ

Speaker 6

Dr. Helmut Berger

رئیس جامعه مدیریت سبز اروپا

Speaker 2

Dr. Mohammadhasan Emami

رئیس انجمن مدیریت سبز ایران

Speaker 3

Kadi Kenk

رئیس انجمن پسماند استونی

Speaker 3

Dr. Claudia Cordie

رئیس شبکه جهانی زنان متخصص

Speaker 5

Dr. Maryam Nasim

مدیرعامل شرکت استرالیایی

Speaker 6

Hamid Nasseri

دبیر شورای ساختمان پایدار ایران

Speaker 1

Majid Saraidarian

مدیرعامل شرکت اتریشی

Speaker 1

Dr.S. Reza Bahadori

مسئول گردشگری پایدار انجمن مدیریت سبز ایران، استان یزد

Speaker 1

Clemens Freitag

مدیر فروش شرکت اتریشی

Speaker 1

Shiva Ghahremani

مدیرعامل شرکت اتریشی

برنامه همایش

Opening

Brenden Legros

Dr. Mohammadhasan Emami

WELCOME

Brenden Legros

Wolfgang Neumann

Sustainability & Stakeholder Interaction

Brenden Legros

Shhram Jahromi

Sustainability & Construction in IRAN

Brenden Legros

Mohammad Ali Dadvar

Green Management, A Strategic Plan in the Oil Industry

Brenden Legros

Mozaffar Alikhani

The Role of Economic Associations in the Development of Green Management Knowledge

The 15th Green Management Award

Introduction and Appreciation of IRANs Sustainability Projects - 2020

Sustainability Building

Brenden Legros

Dr. Christine Lemaitre

The Sustaiable Building Approach and its Role in Competitiveness in the Construction Industry

Brenden Legros

Hamid Nasseri

Facility Management and Sustaiable Building

Brenden Legros

Dr. Vahid Ghobadian

Sustaiable Architecture

Sustainable Smart Cities

Brenden Legros

Kari Aina Eik

The United 4 Sustainable Smart Cities, Goals & Program

Brenden Legros

Dr. Kristian Mjoen

Success Story: Sustainable Smart City, Norway

Brenden Legros

Dr. Maryam Nasim

Sustainable Transportation

Brenden Legros

Kadi Kenk

The Waste & the Resources Management in Circular Economy

Brenden Legros

Clemens Freitag

Smart Parking, smart project of the city of Vienna

Women & Sustainabe Development

Brenden Legros

Dr. Claudia Cordie

Gender Balanced Leadership

Brenden Legros

Dr. Mohammadhasan Emami

Feminine wisdom and overcoming social and environmental crises

Brenden Legros
Brenden Legros

Shiva Ghahremani & Dr. techn. Ehsan Vazifeh

Women & Sustainabe success

Sustainability & Businesses

Brenden Legros

Ulrike Rabmer-Koller

The Role of SMEs to achieve the Sustainability

Brenden Legros

Majid Saraidarian

The Circular Economy and Sustainability Strategies programme

Brenden Legros

Dr. Helmut Berger

Company Carbon Footprint & Climate Neutrality

Brenden Legros

Dr.S. Reza Bahadori

Sustainable Businesses in tourism

END

زنان و توسعه پایدار

Hotel 1

زنان و خروج از بحران زیست محیطی

انسان بطور تاریخی همواره معادل با مرد تعریف شده است. بدین منظور در بسیاری از ادبیات جهانی، انسان مساوی با مرد بوده، در نتیجه مشخصه های وجودی انسان معادل با مشخصه های وجودی مرد لحاظ گردیده است. بدلیل رشد فکری، ذهنی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، این فرصت برای نیمه دیگری از انسان فراهم شده تا در تحولات اقتصادی و اجتماعی حضور یابد و یک حقیقت پنهان را علنی کنند و آن اینکه ظرفیت وجودی انسان برابر با ظرفیت وجودی مردان نیست. بلکه ظرفیتی پنهان شده در جهان بشری وجود دارد که تمدن معاصر رخصت بروز به آن داده است، و آن چیزی نیست جز آنچه که همواره کنار ما بوده و هست، ولی توجهی هدفمند و نظام مند به آن نشده است: ظرفیت وجودی بانوان. که به معنای گشودگی نمایش تمایز ذاتی مردان و زنان است.
این تمایز وجودی مردان و زنان به جامعه بشری توانایی دیگری می بخشد که نه قابل مقایسه و نه قابل رقابت با مردان است. بلکه کیفیت ذاتی بانوان است که اینک برای نجات بشری یک ضرورت جدی محسوب می گردد. این کیفیت به معنای امکان ظرفیت وجودی حاکم بر جهان بشری است که نزد بانوان است و کاملا جنسیتی است. البته نه به معنای نفی مردان، نه به معنای برابری و عدالت خواهی بین زنان و مردان، بلکه صرفا به معنای فهمی از توانایی ذاتی بانوان برای حل بحرانهای معاصر بشری است که در نهاد او قرار داده شده است. بشرط آنکه نه همانند مردان عمل کند و نه همانند مردان بیاندیشد، بلکه همانند خودش عمل و اندیشه کند. یعنی عقل زنانه، راهکاری برای خروج زا بحران زیست محیطی معاصر.

سازمان های برتر 1399

Hotel 1
Hotel 2
Hotel 3
Hotel 1
Hotel 1
Hotel 1
Hotel 1
Hotel 1
Hotel 1
Hotel 1
Hotel 1
Hotel 1
Hotel 1
Hotel 1

حامیان علمی و فنی

ثبت نام

شرکت در پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت سبز رایگان است

شرکت کنندگانی که تمایل به دریافت گواهی بین المللی حضور در پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت سبز را دارند می توانند از طریق لینک ذیل ثبت نام نمایند

گواهی بین المللی مراسم حداکثر تا 7 روز کاری پس از برگزاری همایش به آدرس پست الکترونیکی درخواست کنندگان، ارسال می گردد. در صورتی که تا 7 روز کاری ایمیلی دریافت نکردید با دبیرخانه تماس حاصل نمایید

150.000
تومان


تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دبیرخانه تماس حاصل نمایید

آدرس دفتر تهران

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میدان پالیزی(شهیدقندی)،نرسیده به سیدخندان، کوچه موزه، پلاک 15، واحد 4

آدرس دفتر یزد

یزد، بلوار فردوسی، نبش کوچه اسلامی